Incluzio Sociale Basis / Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Incluzio sociale basis & vrijwilligers

Welkom, wij waarderen het zeer dat u vrijwilliger bent /wil zijn bij Incluzio Sociale Basis! Als vrijwilliger verricht u vrijwillig onbetaalde werkzaamheden ten behoeve van anderen, de samenleving en/of uzelf. Vrijwilligers kunnen, waar nodig, een aanvulling zijn op de professionele inzet zijn. Vrijwilligerswerk kan een verrijking zijn in uw leven en daarom is een goede matching belangrijk. In de vaste aanmeldingsroute heeft u als vrijwilliger een gesprek met de vrijwilligerscoördinator of met één van de coaches van Incluzio Sociale Basis.

1. De aanmeldprocedure

Vrijwilligers kunnen zichzelf aanmelden of dit kan via een andere organisatie. De aanmelding kan binnenkomen via onze eigen balie, onze collega’s in het werkveld, sociale media, telefonisch of via e-mail. De medewerker die de aanmelding ontvangt, geeft deze door aan de begeleidende professional. Een professional van Incluzio Sociale Basis nodigt binnen enkele dagen de vrijwilliger uit voor een gesprek. Dit gesprek en deze kennismaking vinden we heel belangrijk.

Na het gesprek zorgt de vrijwilligerscoördinator dat vraag en aanbod met elkaar matchen en dat er een contactpersoon wordt benoemd. Dit kan één van onze coaches zijn, zoals de seniorencoach, mantelzorgcoach, buurtcoach, jongerencoaches of budgetcoach. De vrijwilligerscoördinator is ook vertrouwenspersoon voor alle vrijwilligers. Voor allerhande vragen of problemen aangaande de inhoud van het werk, de begeleiding of andere zaken die een rol spelen bij het vrijwilligerswerk.

2. Het gesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek komen de volgende punten aan de orde:

  • Verkenning van kwaliteiten voor een goede inzet en match;
  • leerwerktrajecten van Incluzio Sociale Basis;
  • Informatieverstrekking over Incluzio Sociale Basis als organisatie;
  • Inventariseren van de wijze waarop de vrijwilliger bij Incluzio Sociale Basis terecht is gekomen;
  • Vaststelling of en wanneer de vrijwilliger daadwerkelijk aan de slag gaat bij Incluzio Sociale Basis;
  • Het maken van afspraken over eventuele vervolgstappen;
  • Bereidheid om, indien nodig voor de functie, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Eventuele onkosten daarvoor worden vergoed door Incluzio;
  • Bij een positief besluit wordt het vrijwilligerscontract opgemaakt en ondertekend. Het vrijwilligersreglement wordt overhandigd aan de vrijwilliger.

Het is mogelijk dat één van de coaches van Incluzio het gesprek voert, omdat die coach een specifieke vrijwilliger zoekt om mee samen te werken.

3. Documenten

De vrijwilliger geeft bij aanmelding zijn persoonsgegevens op aan de contactpersoon of vrijwilligerscoördinator van Incluzio Sociale Basis. Naam,
adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres zijn als persoons gegevens van belang voor Incluzio.

De contactpersoon of  vrijwilligerscoördinator stelt bij aanstelling de vrijwilligersovereenkomst op en slaat deze op, onder de naam van de vrijwilliger in RegiCare, het registratiesysteem van Incluzio Sociale Basis. In de overeenkomst vermeldt het aantal uren dat de vrijwilliger zich inzet.

De vrijwilliger geeft tijdig wijzigingen van persoonsgegevens door aan zijn contactpersoon om de gegevens in het registratiesysteem actueel te kunnen houden.

Bij de start krijgt de vrijwilliger het vrijwilligersbeleid van Incluzio Sociale Basis. Hierin staan onder andere de gedrags- en veiligheidsregels en het beleid rond vergoedingen en de rechten en plichten van vrijwilligers. Er is ook een gedragscode, zie daarvoor bijlage 1.

De gedragscode is standaard onderdeel van ons vrijwilligersbeleid en deze wordt tijdens het gesprek besproken.

4. Verzekering

De gemeente Venlo heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.venlo.nl/vrijwilligersverzekering. Voor een eventuele overeenkomst bij een andere organisatie draagt Incluzio Sociale Basis geen enkele
verantwoordelijkheid.

5. Waardering vrijwilligers

Voor Incluzio Sociale Basis is vrijwilligerswerk in de basis onbetaald werk. Er worden geen onkosten vergoed voor verrichte werkzaamheden, tenzij dit van te voren uitdrukkelijk is afgesproken en vastgelegd.

Incluzio Sociale Basis waardeert vrijwilligers op verschillende manieren, zoals door begeleiding en bijeenkomsten met een hapje en drankje. Incluzio Sociale Basis organiseert ieder jaar een feestje voor de vrijwilligers.

Vier keer per jaar brengt Incluzio een nieuwsbrief voor de vrijwilligers uit met daarin een dankbetuiging.
Iedere ingeschreven vrijwilliger ontvangt een eindejaarsattentie.

Incluzio Sociale Basis investeert, indien van toepassing, ook in trainingen en workshops, als waardering en begeleiding naar werk.

6. Mobiliteit en scholing van vrijwilligers Incluzio Sociale Basis

Incluzio Sociale Basis heeft als doel zich te ontwikkelen als een leer-/werkorganisatie die constant in beweging is. Vrijwilligers worden geactiveerd en gestimuleerd in hun groei.

Incluzio Sociale Basis houdt rekening met het feit dat er binnen de organisatie vrijwilligers werken met diverse scholingsachtergronden en interesses. Zo zijn er cursussen waarvoor een bepaald minimaal Nederlandse taalniveau vereist is. Daarnaast zijn er cursussen die voor
iedereen toegankelijk zijn en waarbij geen vooropleiding of taaleisen gelden.

Voor sommige activiteiten is een scholing verplicht. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘welzijnsbezoeken 75+’ die vrijwilligers uitvoeren onder leiding van een professional. Als bij bepaalde activiteiten blijkt dat er een EHBO-, reanimatieworkshop of een andere workshop/training wenselijk is, dan wordt in overleg bekeken hoe dit te realiseren is.

Indien gewenst en in overleg, zijn er ook mogelijkheden om werkervaring op te doen binnen de verschillende onderdelen van Incluzio Sociale Basis. Daarover voeren de participatiecoach en de vrijwilliger een afzonderlijk gesprek.

7. Rechten & Plichten

Vrijwilligers van Incluzio Sociale Basis hebben geheimhoudingspicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie binnen hun werkzaamheden. Dit geldt zowel tijdens als buiten de werktijden. En na beëindiging van het vrijwilligerscontract. Beide partijen houden zich aan de gemaakte afspraken
vermeld op de overeenkomst.

De vrijwilliger benadert de deelnemers van activiteiten / inwoners van Venlo respectvol.

Het bezit en gebruik van verdovende middelen, zoals alcohol en/of drugs tijdens en voorafgaand aan het vrijwilligerswerk, is niet toegestaan. Dit geldt ook ten aanzien van geneesmiddelen die de geestelijke en/of  lichamelijke vaardigheden beïnvloeden. Dit kan leiden tot contractbeëindiging.

Bij verhindering (door ziekte, vakantie, persoonlijke kwestie, etc.) brengt de vrijwilliger zijn/haar contactpersoon en/of de inwoner die hij/zij zou
bezoeken tijdig op de hoogte daarvan.

De vrijwilliger heeft recht op begeleiding en werkoverleg. De contactpersoon blijft in gesprek met de vrijwilliger over persoonlijke beleving, de taken, ontwikkeling, leerdoelen en/of andere prioriteiten. De vrijwilliger kan altijd een persoonlijk gesprek aanvragen bij de vertrouwenspersoon van Incluzio Sociale Basis.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden achter de voordeur, het werken met kinderen en het werken met privacygevoelige informatie is een VOG (verklaring omtrent gedrag) vereist. Identiteitsbewijzen zijn verplicht voor één op één contact en een kopie hiervan dient tijdens het tekenen van het vrijwilligerscontract door de vrijwilliger overhandigd te worden. Voor beide aanvragen worden afspraken gemaakt.

De vrijwilligersovereenkomst kan te allen tijde door beide partijen beëindigd worden. Een opzegtermijn van 1 maand in verband met het overdragen van betreffende activiteiten, geldt hierbij. Bij Incluzio Sociale Basis behoort een exitgesprek tot de mogelijkheden.

Voor Incluzio Sociale Basis:

Incluzio Sociale Basis gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van vrijwilligers. Hierbij hanteren wij de normen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Incluzio Sociale Basis is verplicht alle vrijwilligers goed te informeren over de organisatie en overhandigt altijd het vrijwilligerscontract met reglement tijdens het gesprek. De vrijwilliger krijgt het vrijwilligersbeleid van Incluzio Sociale Basis via e-mail en dit beleid staat ook op de
website van Incluzio Sociale Basis Incluzio Sociale Basis organiseert met bepaalde groepen vrijwilligers met vaste regelmaat een vrijwilligers- c.q.
werkoverleg. Centraal onderdeel tijdens dit overleg is de uitwisseling van ervaringen tussen vrijwilligers en het evalueren en/of maken van afspraken ten aanzien van de verschillende werkzaamheden.

Incluzio Sociale Basis heeft binnen de organisatie een vertrouwenspersoon bij wie de vrijwilligers terecht kunnen.

Alvast bedankt voor uw inzet en veel succes gewenst!