Incluzio Sociale Basis / Nieuws / Nieuw: Welzijn op Recept nu ook in Venlo!

Nieuw: Welzijn op Recept nu ook in Venlo!

Mooie samenwerking met Incluzio Sociale Basis

NIEUW: Welzijn op Recept nu ook in Gemeente Venlo!

Incluzio Sociale Basis is in 7 huisartsenpraktijken gestart met het concept Welzijn op Recept. Een mijlpaal omdat inwoners vanaf nu ook via de huisarts aangemeld kunnen worden voor ondersteuning met als doel laagdrempelige toeleiding naar het (in)formele netwerk in de wijk. Bovendien is hiermee een bestaande samenwerking geïntensiveerd tussen voorliggend veld (Incluzio Sociale Basis) en eerstelijnszorg (huisartsen). De korte lijnen maken direct schakelen tussen domeinen mogelijk en zorgen voor snelle, adequate en passende zorg en ondersteuning voor de inwoner.

Wat is Welzijn op Recept?
Een eenvoudig concept met krachtige resultaten. Inwoners met klachten zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, stress, angst of somberheid, die niet thuishoren in het medisch domein, worden door de huisarts in contact gebracht met een welzijnscoach. Samen met de welzijnscoach onderzoekt de inwoner op welke manier het opbouwen van een sociaal netwerk kan bijdragen aan zijn of haar welzijn. Door bijvoorbeeld het oppakken van activiteiten, aansluiting zoeken bij het verenigingsleven of het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Waardoor zij weer kunnen meedoen, erbij horen en zingeving ervaren.

Welzijn op Recept past binnen de transitie in het zorgstelsel. Passende zorg ‘zo licht als kan en specialistisch waar nodig’ wordt hierbij nagestreefd. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in het verleden een dergelijk welzijnsrecept ontvingen, aangeven dat zij zijn gegroeid in eigen kracht, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale contacten. Ook voelen zij zich gezonder. Kortom, Welzijn Op Recept gaat bijdragen aan het welbevinden van de inwoners van de gemeente Venlo.

Welzijn op Recept is een samenwerking van Incluzio Sociale Basis met huisartsencoöperatie Coöperatie Cohesie U.A. en is gebaseerd op het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept. Ga voor meer informatie hierover naar www.welzijnoprecept.nl